Lokala föreningar - hur man startar och vad man gör i dem

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
8 år 6 månader sedan - 8 år 6 månader sedan #109 av Ola Andersson
Sedan höstmötet 2011 så kan man starta lokala föreningar i Piratpartiet. Iden är att de skall arbeta med lokala frågor i kommuner, landsting och samting, ta fram och besluta om lokala politiska ställningstaganden att gå till val på. Du kan läsa mera om resonemangen bakom iden att ha lokala föreningar i Proposition 03: Om lokala föreningar (höstmötet 2011) .

När sådana kandiater kommer in i de lokala församlingarna, eller om man får över ett visst antal röster utan att komma in, så får man partistöd. Reglerna varierar över landet men med partistöd öppnas helt nya möjligheter för ett parti som vårt. Man kan ha ett kansli, en lokal, arrangera utbildningar av aktivister, trycka mera material och annonsera mera. Man får även valsedlar tryckta och distribuerade i nästa val. Mer av allt helt enkelt och och förhoppningsvis går det bättre nästa val. Lokala föreningar är alltså oerhört viktiga.

Starta en ny, återuppliva en vilande
Att starta lokala föreningar, eller återuppvila vilande är inte så svårt och ledningen i Piratpartiet har utsett en resurs för detta. En lokal samordnare (se inlägg längre ner om detta) .

Hur man gör är dock rätt lätt: Man går samma fem stycken, får partiledningen att kalla alla lokala registerade pirater till ett möte, antar stadgarna som synes nedan och väljer ett visst antal personer. Sedan kan man sätta igång med att bygga lokal politik.

Existerande lokala föreningar (hur du hittar dem)
Du kan se vilka lokala föreningar som redan finns i på lite olika ställen, tex i Piratpartiets forum > Piratpartiet lokalt .

Det finns även en sida på Piratpartiet.se för Piratpartiet nära dig . Tyvärr leder den informationen till flera bloggar som har avsomnat.

Var på nätet träffas och diskuterar lokala föreningar?
Facebook finns vanligen en sida eller grupp per lokal förening. Stockholm har tex en. Se forumtråden: " Jag är social ju! Vart hittar jag Piratpartiet på sociala nätverk? "

I programmet Skype finns förmodligen en kanal per lokal förening. Stockholm har en tex en. Se forumtråden: " Chatmetoder och chatprogram (Skype, XMPP, Facebook mfl) "

Det finns även andra ställen där lokala föreningar chattar och träffas. Bra ställe att hålla koll på är Piratpartiets forum som sagt men även dessa forum:
Demonstrationer, kampanjer och evenemang - AFK och online
Möten, fikor, luncher, pubkvällar, debatter, lanpartyn och andra träffar AFK + metoder
Parleys, konferenser

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
8 år 6 månader sedan - 8 år 4 månader sedan #110 av Ola Andersson
Hur man startar en lokal förening
I senare inlägg finns de regler för hur det går till att starta en lokal förening, uttryckt på det språk man använder, dvs i form av stadgar. Denna tråd gäller dock hur man startar lokala föreningar inom Piratpartiet.

Ung Pirat har egna instruktioner här:
Fem goda råd till dig som vill starta upp en lokalavdelning
Starta en medlemsförening
Resten av denna tråd handlar alltså om lokalföreningar i Piratpartiet.

Starta lokalförening i Piratpartiet
I korthet så behöver man göra detta för att starta en lokalförening i Piratpartiet
 1. Samla ihop minst fem personer som vill bilda föreningen
 2. Bestämma ett datum då man skall ha ett möte för att bilda föreningen (bör vara minst tre veckor fram i tiden)
 3. Be partiets ledning att kalla alla lokala medlemmar till det mötet (de gör det via PirateWeb), så man mailar tex den lokale samordnaren (se kommande poster).
 4. Ha mötet med dagordningen nedan, välj personer, anta stadgar enligt nedan mm, skriv protokoll. (Förslag till stadgar finns nedan).
 5. Skicka protokoll med kontaktuppgifter till ledningen (samma lokala samordnare)
 6. Börja jobba med att bygga lokal politik. Jag hoppas att övriga forum kan vara till hjälp med det.

Var kommer dessa regler ifrån?
Regelverket om Lokala föreningar i Piratpartiet består av två saker - Dels "Stadgar för lokala föreningar" och dels en bilaga till Piratpartiets stadgar "Start av lokala föreningar".

Medlemsmötet på hösten 2011 klubbade igenom första versionen och antog till Piratpartiets stadgar en ny bilaga "Regelverk för Piratpartiet för lokala föreningar", och ett förslag till "Stadgar för lokala föreningar". Du hittar dessa som bilaga 3 och 4 i detta protokoll.

Protokoll höst 2011

Medlemsmötet på våren 2012 klubbade igenom några små ändringar i form av en motion och en proposition:

Protokoll vår 2012

Nedan finns dessa ändringar införda.
Bra va!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
8 år 6 månader sedan - 8 år 6 månader sedan #111 av Ola Andersson


Bilaga 3: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar

www.piratpartiet.se/stadgar

§ 1. Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar önskar starta en lokal förening, i ett verksamhetsområde där lokal förening saknas, ska partiledningen vara dem behjälplig att kalla till ett konstituerande uppstartsmöte.

Regionförening kan även bildas av minst fem (5) av piratpartiets medlemmar som enligt sametingslagens första kapitel anses vara samer, med syfte att representera partiet i valet till sametinget. För sametingspolitik gäller då i tillämpliga delar vad som vidare stadgas för regionpolitik

§ 2. En lokal förening inom Piratpartiet har bildats ifall:
a) kallelsen till uppstartsmötet skickades ut till samtliga medlemmar i partiet inom föreningens tilltänkta verksamhetsområde, minst två veckor innan mötet ägde rum.
b) ett konstituerande uppstartsmöte genomförts med minst fem (5) deltagare där följande punkter ingått i dagordningen:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar
5. Val av styrelse:
(a) Val av ordförande
(b) Val av sekreterare
(c) Val av kassör
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
(e) Val av dessa ledamöter
6. Val av revisor och ersättare för denna
7. Val av valberedning (en till fem personer)
8. Övriga frågor

c) protokoll från uppstartsmötet delgetts Piratpartiets styrelse tillsammans med de kontaktuppgifter som ska gälla för föreningen.
d) föreningen valt ordförande, sekreterare, kassör och revisor, och antagit den av Piratpartiets medlemsmöte fastställda stadgan för lokala föreningar.
e) alla partimedlemmar inom verksamhetsområdet kan erhålla ett medlemskap i föreningen.
f) partistyrelsen på därefter kommande styrelsemöte anser att föreningen når upp till alla dessa krav och därmed godkänner föreningen.

§ 3. Lokalpolitik:

3.1 Kommunförening representerar partiet i kommunal­ och kyrkopolitik och regionförening i landstings­/regionpolitik inom sitt område.

3.2 Lokala föreningens medlemsmöte beslutar om att ställa upp i val till kommuner, landsting/regioner och kyrkofullmäktige, fastställer listor och beslutar om lokala politiska program. Både listor och program ska delges Piratpartiets styrelse.

3.3 Lokala föreningens styrelse eller medlemsmöte nominerar partiets kandidater till övriga förtroendeuppdrag i kommuner och landsting/regioner och kyrkopolitik.

3.4 Lokala föreningens medlemsmöte kan besluta hur partiet ska agera i frågor av stor principiell vikt i kommunen/landstinget/regionen/kyrkopolitiken.
3.5 Piratpartiets ledamöter och suppleanter i kommun­/landstings­/regions­/kyrkofullmäktige bildar partiets fullmäktigegrupp, som löpande avgör hur partiets ledamöter ska rösta. Vid lika röstetal avgörs frågan av lokala föreningens ordförande.

3.6 Vid fullmäktigegruppens möten har lokala föreningens alla medlemmar närvaro­ och yttranderätt. Fullmäktigegruppen kan dock om omständigheterna så kräver begränsa denna till ett tidsbegränsat inlägg per medlem och fråga på fullmäktiges dagordning.

§ 4. Ifall partistyrelsen bedömer att den lokala föreningens agerande uppenbarligen står i strid mot partiets intressen, uppenbarligen skadar partiet eller lokala föreningen, eller på annat sätt motarbetar partiet kan partistyrelsen häva samtliga av partiet till föreningen givna rättigheter, såsom att representera och agera i partiets namn. Sådant beslut ska fattas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av styrelsens ledamöter och gäller med omedelbar verkan. Vid partiets nästa medlemsmöte ska dock beslutet tas upp för behandling, varvid beslutet antingen bekräftas eller upphävs.

§ 5. Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar i det område en vilande lokal förening täcker önskar det ska partiledningen vara dem behjälplig att kalla alla partiets medlemmar i området till ett extra medlemsmöte för att försöka återuppväcka föreningen.

§ 6. Om en lokal förening läggs ned ska partistyrelsen på sitt närmast kommande möte därefter notera detta i protokollet.


Denna version innehåller bifallna motioner på höstmöte 2011 och vårmöte 2012.Bilagor:
Nedan finns denna text dels i format av en RTFD -fil (Rich Text Format Directory), det är RTF som kan innehålla bilder och även PDF-format. I dokumentet finns både PP logo och rätt typsnitt i enlighet med den grafiska profilen där ett gratis typsnitt som heter Liberation används tillsammans med Impact för rubriker. (Se längst ner på sidan för grafisk profil, där finns nedladdningslänk).
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
8 år 6 månader sedan - 8 år 6 månader sedan #112 av Ola Andersson


Bilaga 4: Stadgar för lokala föreningar

§ 1. Föreningen
1.1 Föreningens namn är Piratpartiet <xxx> och har sitt säte i <xxx>.
1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar <xxx kommun eller landsting/region>.
1.3 Föreningens syfte är:
a) att verka för Piratpartiets syfte och värderingar,
b) att inom sitt verksamhetsområde driva politiskt arbete baserat på Piratpartiets politik,
c) att stödja Piratpartiets verksamhet operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis.
1.4 Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 2. Medlemskap, rösträtt, valbarhet, närvaro, jäv
2.1 Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens område har rätt att erhålla medlemskap i föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av föreningens styrelse.
2.2 Medlemsavgift fastställs av medlemsmöte.
2.3 Rösträtt på medlemsmöte och extra medlemsmöte äger den som är medlem i föreningen sedan två (2) månader före rösttillfället.
2.4 Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är person som är medlem i föreningen. Detta krav gäller inte för revisor eller dess ersättare. Uppdrag som revisor och valberedare i föreningen får inte kombineras med att vara styrelseledamot i föreningen.
2.5 För föreningens och dessa stadgars syften ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.
2.6 För föreningens och dessa stadgars syften ska elektronisk närvaro vara att jämställa med fysisk närvaro.
2.7 Regler om jäv i Piratpartiets stadga gäller för tillämpliga delar i föreningens arbete.

§ 3. Medlemsmöte
3.1 Medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ, och ska hållas senast 31 mars. Styrelsen beslutar om tid och plats.
3.2 Styrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte via e­post till de medlemmar som har gett Piratpartiet sin adress. Kallelse ska ske minst två (2) veckor före mötet, och innehålla information om hur medlem kan väcka ett ärende att behandlas på mötet (motion). Om Piratpartiet upplåtit plats för den lokala föreningen på Piratpartiets hemsida behöver kallelsen återges även där.
3.3 Medlem kan kräva att ett ärende (motion) ska behandlas på medlemsmöte. Motionen ska i så fall vara inskickad till styrelsen senast en (1) vecka före mötet.
3.4 Motioner ska vara publicerade väl synliga på föreningens del av Piratpartiets hemsida, eller delgivet via e­post, senast fem (5) dagar före mötet.
3.5 Förslag från styrelsen till medlemsmöte (exempelvis förslag till verksamhetsplan och budget) kallas propositioner, och ska också senast fem (5) dagar före mötet vara publicerade väl synliga på föreningens del av Piratpartiets hemsida eller delgivet via e­post.
3.6 På medlemsmöte behandlas endast följande ärenden:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Inkomna motioner
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
12. Val av årets styrelse:
(a) Val av ordförande
(b) Val av sekreterare
(c) Val av kassör
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
(e) Val av dessa ledamöter
13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor [/quote]
3.7 Om en övrig fråga väcks på medlemsmöte utan att ha angetts i kallelsen krävs två tredjedels (2/3) majoritet för att mötet ska fatta beslut.

§ 4. Extra medlemsmöte
4.1 Om föreningens styrelse, revisor, minst en tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar eller Piratpartiets styrelse kräver det ska styrelsen kalla till extra medlemsmöte.
4.2 Vid giltigt krav på extra medlemsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två (2) veckor i förväg. Kallelse ska ske i enlighet med § 3.2.
4.3 På extra medlemsmöte kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 5. Styrelse
5.1 Styrelsen väljs på medlemsmöte och tillträder direkt efter valet.
5.2 Styrelsen beslutar om firmateckning för föreningen.
5.3 Styrelsen är beslutsmässig om alla ledamöter är kallade minst en (1) vecka före mötet eller om de är kallade minst två (2) dagar i förväg och minst två tredjedelar (2/3) av ledamöterna deltar i mötet.
5.4 Föreningens revisor och dennes ersättare har rätt att närvara vid styrelsemöten.
5.5 Styrelsen organiserar verksamhet inom föreningens område och ska
a) inför medlemsmöte utforma förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår,
b) efter avslutat verksamhetsår redovisa verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, leverera denna till Piratpartiets partistyrelse senast 15 februari och minst fem (5) dagar före medlemsmötet anslå dessa på föreningens del av Piratpartiets hemsida, om sådan finnes

§ 6. Revision
6.1 Revisorn ska för det år den är vald granska föreningens verksamhet och ekonomi: hur styrelsen verkställt fattade beslut, använt föreningens resurser och dokumenterat ekonomiska transaktioner.
6.2 Efter genomförd revision ska revisorn upprätta en revisonsberättelse som ska lämnas till föreningens styrelse senast fem (5) dagar innan medlemsmötet, och samtidigt delges Piratpartiets styrelse samt om möjligt publiceras på upplåten plats på Piratpartiets hemsida.
6.3 Det åligger styrelsen att vara både föreningens och Piratpartiets revisorer behjälplig i deras arbete och låta dem ta del av alla relevanta handlingar.

§ 7. Valberedning
7.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte, och om medlemsmöte så beslutar även bereda andra val till förtroendeuppdrag.

§ 8. Stadgetolkning
8.1 Vid oklarhet om hur dessa stadgar ska tolkas avgörs frågan av Piratpartiets styrelse, med undantag för eventuella stadgebilagor under § 11.5 för vilket föreningens styrelse ska anses ha tolkningsföreträde.

§ 9. Stadgeändring
9.1 Alla stadgeändringar utom stadgebilagor under § 11.5 beslutas av Piratpartiets medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft fyra (4) veckor efter fattat beslut.

§ 10. Nedläggning
10.1 Om föreningen inte hållit medlemsmöte två (2) månader efter utsatt tid i § 3.1 anses föreningen vilande, i upp till ett (1) år.
10.2 När föreningen är vilande har varje grupp om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet inom föreningens verksamhetsområde rätt att kalla alla Piratpartiets medlemmar i föreningens område till ett extra medlemsmöte, för att behandla de frågor som nämns i §3.6.
10.3 Om ett sådant möte väljer ny styrelse och revisor och påbörjar en process för att hantera de ytterligare frågor som nämns i §3.6 ska föreningen anses vara återuppväckt.
10.4 Om förening inte återuppväckts inom ett (1) år läggs den ned, och dess tillgångar tillfaller Piratpartiet.

§ 11. Bilagor
11.1 Medlemsmöte kan välja att lägga dokument som bilaga till stadgan.
11.2 Vid motsägelser mellan bilagas och stadgas formulering gäller stadgan.
11.3 Bilaga ändras, läggs till eller tas ifrån stadgan genom beslut på medlemsmöte med två tredjedels (2/3) majoritet av rösterna.
11.4 När bilaga läggs till eller tas ifrån stadgan uppdateras § 11.5 omedelbart utan att vidare beslut om stadgeändring krävs.
11.5 Följande dokument ligger som bilaga till dessa stadgar:Denna version innehåller motioner bifallna på höstmöte 2011 och vårmöte 2012.

Bilagor:
Nedan finns denna text dels i format av en RTFD -fil (Rich Text Format Directory), det är RTF som kan innehålla bilder och även PDF-format. I dokumentet finns både PP logo och rätt typsnitt i enlighet med den grafiska profilen där ett gratis typsnitt som heter Liberation används tillsammans med Impact för rubriker. (Se längst ner på sidan för grafisk profil, där finns nedladdningslänk).
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
7 år 8 månader sedan - 7 år 8 månader sedan #319 av Ola Andersson
Konstituerande styrelsemöte

Direkt efter uppstartsmötet så behöver styrelsen träffas igen och ha ett så kallat konstituerande styrelsemöte. Det är när man skriver ner i ett protokoll vilka personer som ingår i styrelsen och vilka av dem som skall teckna föreningens firma. Att skriva ner i protokollet vem som är firmatecknare gör det möjligt för de personerna att kunna göra saker i föreningens namn.

Firmatecknare@Wikipedia
Firmatecknare@Bolagsverket
Firmatecknare@Föreningsinfo
Firmatecknare@Swerok .

Detta möte kan man tex ha direkt efter uppstartsmötet och det kan innehålla många andra punkter också. Men eftersom protokollet från uppstartsmötet skall användas i andra sammanhang, för att tex teckna bankkonto eller hyra något eller ingå avtal av olika slag, så är det betydligt bättre att faktiskt avsluta det konstituerande mötet och sedan starta ett nytt. Så att man får separata protokoll med endast konstituerande mötets punkter i ett och andra punkter och frågor i ett annat som inte är av intresse att läsa för tex banken.

Här finns mallar för konstituerande styrelsemöte och information om hur det fungerar.

Konstituerande styrelsemöte @ Föreningsinfo

Öppna bankkonto
Swedbank har skrivit en mycket konkret och praktisk guide över vilka saker de anser behöver stå i föreningens protokoll och stadgar för att de skall kunna öppna ett bankkonto för en förening. De flesta banker har liknande regler så Swedbanks får fungera som mall för övriga. Länken går till en PDF-fil.

Mall för konstituerande styrelsemöte
Finns nedan.
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
7 år 8 månader sedan - 7 år 8 månader sedan #320 av Ola Andersson
Mera exempel på föreningsformalia
Termen föreningsformalia betyder de saker man gör på ett speciellt sätt i just föreningar. Dessa bygger på oftast på att man gjort på det viset i väldigt många år så att en metod att göra saker har utvecklats, en praxis. Att man kallar det formalia bygger på ordet form, som i formen för ett möte eller förening, dvs hur man skall bete sig, så det är plural av det.

Det finns en site som innehåller en massa information om just detta, med mallar och exempel i den Wiki de har. Mycket bra tycker jag.

Föreningsinfo (Wikin)

Även Swerok har en mycket stor WIki med allt möjligt i som en hjälp till föreningar.

Swerok (Wikin)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.